False Friends
POLISH-RUSSIAN-POLISH
DICTIONARY OF FALSE FRIENDS

PDF   PDF

Polish-Russian Dictionary of False Friends with Russian-Polish Index
including informal, colloquial, slang and vulgar meanings of words


Polsko-rosyjski słownik fałszywych przyjaciół tłumacza z indeksem rosyjsko-polskim
z uwzględnieniem potocznych, pospolitych, slangowych i wulgarnych znaczeń wyrazów


Польско-русский словарь ложных друзей переводчика с русско-польским индексом
с учётом разговорных, просторечных, сленговых и матерных значений слов


This dictionary contains a comparative list of Polish and Russian words, the meanings of which are entirely or partially different in spite of their identical or similar pronunciation in both languages. Informal, colloquial, slang and obscene words and their meanings were taken into account. The dictionary contains approximately 1500 entries.

Niniejszy słownik zawiera zestawienie polskich i rosyjskich słów, których znaczenia, mimo jednakowej lub zbliżonej wymowy w obu językach, są całkowicie lub częściowo odmienne. Uwzględniono potoczne, pospolite, slangowe i wulgarne wyrazy i ich znaczenia. Słownik zawiera około 1500 haseł.

Настоящий словарь содержит сопоставление польских и русских слов, которых значения, несмотря на одинаковое или близкое произношение в обоих языках, полностью или частично расходятся. Учитываются разговорные, просторечные, сленговые и матерные слова и их значения. Словарь содержит около 1500 статей.

pl-ru_lozhnye_druzja.pdf (2778K)

Version: 9.0.0 (October 25, 2020)

LINGVO   LINGVO

Polish-Russian and Russian-Polish Dictionary of False Friends
including informal, colloquial, slang and vulgar meanings of words


Polsko-rosyjski i rosyjsko-polski słownik fałszywych przyjaciół tłumacza
z uwzględnieniem potocznych, pospolitych, slangowych i wulgarnych znaczeń wyrazów


Польско-русский и русско-польский словарь ложных друзей переводчика
с учётом разговорных, просторечных, сленговых и матерных значений слов


This dictionary contains a comparative list of Polish and Russian words, the meanings of which are entirely or partially different in spite of their identical or similar pronunciation in both languages. Informal, colloquial, slang and obscene words and their meanings were taken into account. The dictionary contains approximately 1500 entries.

Niniejszy słownik zawiera zestawienie polskich i rosyjskich słów, których znaczenia, mimo jednakowej lub zbliżonej wymowy w obu językach, są całkowicie lub częściowo odmienne. Uwzględniono potoczne, pospolite, slangowe i wulgarne wyrazy i ich znaczenia. Słownik zawiera około 1500 haseł.

Настоящий словарь содержит сопоставление польских и русских слов, которых значения, несмотря на одинаковое или близкое произношение в обоих языках, полностью или частично расходятся. Учитываются разговорные, просторечные, сленговые и матерные слова и их значения. Словарь содержит около 1500 статей.

PL-RU Польско-русский словарь ложный друзей №2
Lingvo 12: pl-ru_false_friends_#2_yzb_9_0_0_v12.zip (323K)
Lingvo X3: pl-ru_false_friends_#2_yzb_9_0_0_x3.zip (323K)

RU-PL Русско-польский словарь ложный друзей №2
Lingvo 12: ru-pl_false_friends_#2_yzb_9_0_0_v12.zip (335K)
Lingvo X3: ru-pl_false_friends_#2_yzb_9_0_0_x3.zip (335K)

Version: 9.0.0 (October 25, 2020)

The Lingvo version of the dictionary comes in two variants.
In the standard variant the stress is marked with accent signs, and each meaning of a word is put in one line, without spaces between the lines.
In the alternative formatting variant the stress is marked with red letters, and each meaning of a word is put in two lines (one for Polish, the other one for Russian), with spaces between the lines.


Wersja dla Lingvo jest przygotowana w dwóch wariantach.
W wariancie standardowym akcent oznaczono przy pomocy znaków akcentu, a każde znaczenie słowa umieszczono w jednej linii, bez odstępów między liniami.
W wariancie z alternatywnym formatowaniem akcent oznaczono czerwonymi literami, a każde znaczenie słowa umieszczono w dwóch liniach (jedna dla języka polskiego, druga dla rosyjskiego), z odstępami między liniami.


Версия для Лингво подготовлена в двух вариантах.
В стандартном варианте ударение обозначено с помощью знаков акцента, а каждое значение слова размещено в одной строке, без интервала между строками.
В варианте с альтернативным форматом ударение обозначено с помощью красных букв, а каждое значение слова размещено в двух строках (одна для польского, другая для русского языка), с интервалом между строками.

Language Tools © Andrzej Wijas, 2010–2020
ProZ  Turbo Translations  GoldenLine  LinkedIn